Skip links

Gebruiksvoorwaarden

Lees hier de gebruiksvoorwaarden van de website van Talent Talks

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “gebruiker” of “je/jij/jou”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien je deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dien je de website te verlaten.

1. Auteursrecht

Deze website is de officiële website van Talent Talks BV (hierna: “Talent Talks”). Deze website en het ontwerp, de tekst en alle ‘content’, logo’s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van Talent Talks, waarbij het mogelijk is dat in deze website eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

2. Beperking van licentie; condities

Aan jou wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC (met PC wordt natuurlijk ook laptop en/of andere elektronische dragers bedoeld) wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven.

Het is ten strengste verboden deze website en het daarop beschikbare materiaal op enige andere wijze te gebruiken dan hierboven aangeduid (bijvoorbeeld, maar zonder dat dit enige beperking inhoudt, op een andere website). Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat je instemt met en je houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of her-publicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Talent Talks is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het intellectuele eigendomsrecht van Talent Talks.

Indien je enige software van deze website downloadt, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: “software”) afhankelijk van de bepalingen zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. Talent Talks en/of haar (mogelijke) respectieve leveranciers behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, de-compilatie, her-productie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

3. Uitsluitingen/disclaimer

Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Talent Talks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens garandeert Talent Talks niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website altijd bereikbaar zal zijn en vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

4. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch Talent Talks, noch enige van haar respectieve directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct en/of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien Talent Talks op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren.

Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van Talent Talks het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat je (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.

5. Schadeloosstelling

Hierbij stem je er mee in Talent Talks en haar medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: jouw gebruik van de site, wat je ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of jouw schending en/of vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

6. Jonger dan 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming vragen van een ouder of voogd voordat je:
– via de website e-mailt (voor zover mogelijk) of ons verzoekt jou informatie te sturen;
– gegevens naar ons stuurt, waaronder ook het uploaden van foto’s, video’s en teksten.

Door steeds deze website te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestig je de toestemming van ouders of voogd te hebben.

7. Links op deze website

Op deze website bevinden zich links naar andere websites. Dit is louter voor jouw gemak, Talent Talks is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor websites die een link naar de website hebben. Talent Talks ontkent iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites.

8. Wijzigen van de website en deze gebruiksvoorwaarden

Talent Talks behoudt zich het recht voor de website op elk moment en zonder aankondiging aan te passen, functionaliteiten te verwijderen of aan te brengen, te beperken of andere wijzigingen aan te brengen.

Talent Talks behoudt zich tevens het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer je de site blijft gebruiken, ga je akkoord met eventuele veranderingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om iedere keer dat je de website bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Talent Talks behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de website te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Degenen die deze website raadplegen, doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de Amsterdamse rechtbank (mogelijk in hoger beroep). Door deze website te gebruiken ga je akkoord met de wet en regelgeving en zie je af van enig bezwaar tegen deze rechtbank.

10. Overige bepalingen

Mocht een officiële rechtbank één van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.